Юридичні поради

ДОПОМОГА З БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

Кабінет Міністрів 20 березня 2013 прийняв Постанову №198, що нею затвердив Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу.Реєстрація безробітних в Центрі зайнятості .
Реєстрація безробітних, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні (далі – реєстрація), про-водиться територіальним органом незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебу-вання.
Під час проведення реєстрації працівник територіального органу заповнює в Єдиній інформаційно-аналітичній системі Державної служби зайнятості персональну картку, де зазначаються персональ-ні дані безробітного (прізвище, ім’я та по-батькові, місце реєстрації або перебування, число, місяць і рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер пас-порта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної по-даткової служби і мають відповідну відмітку у паспорті), відомості про останнє місце роботи або вид діяльності згідно частини першої статті 4 Закону України «Про зайнятість населення», підстава для припинення трудових відносин відповідно до запису в трудовій книжці або іншого виду діяль-ності, що підтверджено документально.
Документи, необхідні для реєстрації безробітного.
• Паспорт громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України;
• Облікова картка платника податків;
• Трудова книжка (цивільно-правового договору або документу, що підтверджує період зайнятос-ті), а в разі необхідності також військового квитка, диплома або іншого документа про освіту.
• Громадянин, який втратив паспорт, пред’являє тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України;
• Особа, яка не досягла 16-річного віку, – свідоцтво про народження і довідку про реєстрацію місця проживання, видану територіальним органом або підрозділом ДМС .
• Інвалід, який не досяг встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове дер-жавне пенсійне страхування» пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або державну соці-альну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з ди-тинства та дітям-інвалідам» та «Про державну соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», пред’являє пенсійне посвідчення або посвідчення особи, отримує відповідну державну соціальну допомогу, і подає довідку до акта огляду медико-соціальною експертною ко-місією та індивідуальну програму реабілітації.
• Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженця-ми або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок або тимча-совий захист, а також ті, які отримали дозвіл на імміграцію, подають посвідку на постійне прожи-вання або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тим-часовий захист.
• Особа, яка загубила трудову книжку, подає дублікат трудової книжки або довідку архівної уста-нови про прийняття та звільнення з роботи або цивільно-правовий договір або документ, що підт-верджує період зайнятості такої особи.
Додаткові документи :
1. Випускниками вищих навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням і звернули-ся до територіального органу протягом одного року з дня закінчення навчання, – направлення на роботу, довідка про надання можливості самостійного працевлаштування, а ті, які навчалися на контрактній основі і звернулися до територіального органу протягом одного року з дня закінчення навчання, – довідка навчального закладу про підтвердження форми навчання.
Примітка. Форма направлення на роботу і довідки про надання можливості самостійного працев-лаштування затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 № 992 «Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням» ;
2. Членами особистого селянського господарства, протягом 12 календарних місяців, що переду-вали дню реєстрації в територіальному органі, перебували у трудових відносинах або займалися іншим видом діяльності згідно частини першої статті 4 Закону України «Про зайнятість населення» менше шести місяців (крім осіб, які закінчили або припинили навчання у загальноосвітніх, профе-сійно-технічних та вищих навчальних закладах, звільнилися зі строкової військової або альтернати-вної (невійськової) служби і вперше надходять на роботу), – довідка про припинення ведення осо-бистого селянського господарства або вихід з такого господарства, видана сільською, селищною або міською радою за місцезнаходженням земельної ділянки;
3. Військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової служби) Збройних Сил, внутрішніх військ МВС, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, утворених відповідно до законів, Держприкордонслужби, СБУ, Держспецтрансслужби, особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, а також особовим складом воєнізова-них аварійно-рятувальних служб, утворених відповідно до законодавства на постійній основі (далі – військовослужбовці), які звільнені від служби за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію – військовий квиток, в якому вказана дата взяття їх на облік у військовому комісаріаті відповідно до законодавства.
Термін надання статусу безробітного
Статус безробітного надається з першого дня реєстрації в територіальному органі на підставі зая-ви за формою, затвердженою Мінсоцполітики, у разі відсутності підходящої роботи, вказаним осо-бам:
1) особа працездатного віку до призначення пенсії (у тому числі на пільгових умовах або за вислу-гу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова і здатна приступити до роботи;
2 ) інвалід, який не досяг пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалі-дам”;
3) особа, молодше 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та орга-нізацій, скороченням чисельності ( штату ) працівників .
Примітка. За наявності пропозиції підходящої роботи в день подачі заяви про надання статусу безробітного особі за попереднім погодженням з роботодавцем видається направлення на праце-влаштування за формою, затвердженою Мінсоцполітики. Особа зобов’язана подати протягом семи календарних днів з дня отримання такого направлення територіальному органу письмову відповідь роботодавця щодо працевлаштування або відмову у працевлаштуванні. Якщо у зазначений строк особа подає територіальному органу письмову відповідь роботодавця щодо відмови у працевла-штуванні або відстрочки вирішення питання працевлаштування у зв’язку з необхідністю проходжен-ня медичного та наркологічного огляду, призначення дати конкурсного відбору, такій особі нада-ється статус безробітного з дня подання відповідної заяви.
Термін розгляду заяви в Центрах зайнятості .
Рішення про надання статусу безробітного або відмову у наданні такого статусу приймається те-риторіальним органом не пізніше ніж протягом семи календарних днів з дня подання особою заяви про надання статусу безробітного .
Підставами для відмови у наданні статусу безробітного є:
1) відсутність на день звернення до територіального органу необхідних документів;
2) встановлення факту зайнятості особи , в тому числі отримання повідомлення роботодавця про працевлаштування особи;
3) подання заяви про надання статусу безробітного особою, яка не зазначена у частині першій статті 43 Закону України « Про зайнятість населення» (перелік осіб наведені вище в цій статті);
4) письмову відмову особи від пропозиції підходящої роботи;
5) невідвідування роботодавця і неподання в установлений строк без поважних причин особою письмової відповіді роботодавця щодо відмови у працевлаштуванні відповідно до виданого тери-торіальним органом направлення на працевлаштування; У разі прийняття територіальним органом рішення щодо відмови у наданні статусу безробітного особа може повторно подати заяву про надання такого статусу не раніше ніж через сім календарних днів з дня прийняття такого рішення.
Примітка. Особам, які навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, а також особам, у яких відсутній страховий стаж, не може бути нада-но статус безробітного. крім:
1. Осіб, застрахованих на випадок безробіття.
2. Молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та ви-щих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яка потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце у випадку реєстрації в установленому порядку відповідних осіб в якості безробітних.
3. Членів особистого селянського та фермерського господарства, якщо вони не є найманими пра-цівниками, громадяни України, які працюють за межами України і не застраховані в системі соціаль-ного страхування на випадок безробіття країни, в якій вони знаходяться.
4. Працюючих пенсіонерів у разі звернення до державної служби зайнятості за сприянням у праце-влаштуванні мають право на соціальні послуги щодо пошуку підходящої роботи, перенавчання та підвищення кваліфікації, а також на інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаш-туванням.
Підходяща робота для безробітного
Відповідною для безробітного є робота, що відповідає його освіті, професії (спеціальності), ква-ліфікації.
Відповідною для безробітного є робота у разі, якщо запропонована заробітна плата не нижче, ніж його заробітна плата за останнім місцем роботи, з урахуванням середнього розміру заробітної плати, що склався за минулий місяць в регіоні, де безробітний зареєстрований. Якщо середній розмір заробітної плати, що склався за минулий місяць в регіоні, нижче, ніж заробітна плата особи за останнім місцем роботи, відповідною є робота з розміром заробітної плати не менше, ніж сере-дній розмір в регіоні.
В пропозиції підходящої роботи безробітному враховується розмір заробітної плати, що її він отримував на останньому місці роботи, згідно з даними Державного реєстру загальнообов’язково-го державного соціального страхування.
Відповідною для безробітного є робота з розміром заробітної плати не менше розміру мінімальної заробітної плати, у разі, якщо:
– У Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні дані про розмір заробітної плати за останнім місцем роботи;
– Безробітний бажає відновити трудову діяльність після тривалої (більше 12 місяців) перерви;
– Пошук роботи здійснюється вперше .
Примітка. Якщо відсутні документи, що підтверджують трудову діяльність та/або освіту безробі-тного, підбір підходящої роботи здійснюється за професіями, що не вимагають спеціальних знань, умінь і навичок.
Для безробітних, які не мають професії (спеціальності) і вперше шукають роботу, підходящою є робота , яка вимагає первинної професійної підготовки, у тому числі безпосередньо на робочому місці.
Для осіб, які не працювали з попередньо отриманими професіями (спеціальностями) більше 12 місяців, підходящою є робота, що її вони виконували за останнім місцем роботи, а робота за по-передньо отриманими професіями (спеціальностями) може бути підходящою за умови підвищення кваліфікації за направленням територіального органу з урахуванням потреби ринку праці.
У разі, якщо протягом шести місяців з дня реєстрації безробітному неможливо підібрати роботу за професією, підходящою є робота, що потребує зміни професії з урахуванням її здібностей, стану здоров’я, професійного досвіду, доступних для нього видів навчання та потреби ринку праці.
Для безробітних, які не мають професії або працювали на роботах, що не потребують спеціальної підготовки, і зареєстровані в територіальному органі більше шести місяців, підходящою роботою також участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру, тривалість яких перевищує один місяць (далі – громадські та інші роботи тимчасового характеру).
Підходящої не може бути робота в разі, якщо:
– Вона пов’язана зі зміною місця проживання безробітного без його згоди;
– Місце роботи розташоване за межами доступності транспортного обслуговування, встановленої рішенням місцевої держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради ;
– Умови праці не відповідають правилам і нормам, встановленим законодавством про працю та охорону праці, стану здоров’я людини, що підтверджено медичною довідкою;
– Заробітна плата нижче, ніж встановлений законом розмір мінімальної заробітної плати, або не забезпечуються гарантії щодо її своєчасної виплати.
Центр зайнятості припиняє реєстрацію:
1) З дня початку зайнятості особи (крім участі у громадських та інших роботах тимчасового харак-теру, зайнятості справою, пов’язаною з організацією підготовки та проведенням виборів Президен-та України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим , місцевих рад та сільських , селищних , міських голів);
– Протягом 14 робочих днів з дня закінчення терміну дії медичної довідки по вагітності та пологах (на 15 -й день).
– Працевлаштування за наймом на умовах трудового договору (контракту);
– Укладення цивільно-правового договору на виконання робіт (надання послуг);
– Забезпечення роботою самостійно;
– Призначення виплати грошового забезпечення батькам – вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам;
– Призначення допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду;
– Призначення допомоги, компенсації та/або надбавки непрацюючій працездатній особі, яка фактич-но здійснює догляд за дитиною-інвалідом, інвалідом I групи або особою похилого віку, яка за ви-сновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку;
– Заняття іншим видом діяльності згідно зі статтею 4 Закону України «Про зайнятість населення»;
поновлення зареєстрованого безробітного на роботі за рішенням суду, що набрало законної сили;
– Вступу на навчання на денній формі, в тому числі з використанням ваучера ;
– Призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;
– Набрання законної сили вироком суду про засудження особи до позбавлення волі , обмеження волі , арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) ; видачі клопо-тання про достроковий вихід на пенсію безробітного в управління Пенсійного фонду України ;
– Досягнення особою встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове держав-не пенсійне страхування» пенсійного віку або призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за вислугу років;
– Подання заяви про здійснення догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або закін-чення періоду, визначеного в медичному висновку;
– Подання безробітним заяви про припинення реєстрації;
– Подання довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією з висновком про ви-знання особи нездатним до трудової діяльності;
– Встановлення факту подання особою недостовірних даних і документів , на підставі яких прийня-то рішення про надання йому статусу безробітного , призначення виплати матеріального забезпе-чення на випадок безробіття та надання соціальних послуг , який мав місце в період реєстрації;
– Встановлення факту виконання безробітним оплачуваної роботи (наданні послуги), заняття іншим видом діяльності згідно зі статтею 4 Закону України « Про зайнятість населення»;
Перереєстрація безробітних
Перереєстрація безробітного здійснюється з дня подання відповідної заяви або не раніше ніж че-рез 90 календарних днів з дня припинення попередньої реєстрації відповідно до абзаців дев’ятна-дцятого – двадцять другого підпункту 1 за умови повернення коштів , отриманих за період попере-дньої реєстрації , та абзацу другого підпункту 2 пункту 37 цього порядку.
Перереєстрація безробітного здійснюється територіальним органом з дня припинення попередньої реєстрації з підстав, зазначених у підпункті 2 пункту 37 цього Порядку , за умови підтвердження поважних причин , за якими безробітний не зміг своєчасно звернутися до територіального органу , і при відвідуванні територіального органу , яким призупинено реєстрації , на наступний робочий день після усунення таких причин .
Поважними причинами , що підтверджується відповідними документами , є хвороба особи , смерть членів сім’ї та близьких родичів , догляд за хворою дитиною віком до 14 років.
Розмір допомоги
Застрахованим особам розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу ), визначеної відповідно до порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуван-ням, залежно від страхового стажу:
– до 2 років – 50 відсотків;
– від 2 до 6 років – 55 відсотків;
– від 6 до 10 років – 60 відсотків;
– понад 10 років – 70 відсотків.
Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначе-ного розміру:
– Перші 90 календарних днів – 100 відсотків;
– Протягом наступних 90 календарних днів – 80 відсотків;
– У подальшому – 70 відсотків.
Виплата допомоги в мінімальному розмірі.
– Допомога по безробіттю особам , визнаним у встановленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загаль-нообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців або звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених статтею 37 , пунктами 3, 4, 7 і 8 статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України (322-08), мають право на допомогу з безробіття в мінімальному розмірі.
– Особи, звільнені за власним бажанням без поважних причин ,
Допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, починає виплачуватися з 91- го календарного дня .
У середньомісячну заробітну плату (дохід) для обчислення допомоги по безробіттю включаються всі види виплат, на які нараховувалися страхові внески, що підтверджуються даними Єдиного дер-жавного реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду України .
Максимальний розмір допомоги .
Допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб , встановленого законом.
Нагадаємо, що в 2014 році прожитковий мінімум для працездатних осіб дорівнює: з 1 січня – 1218 гривень, з 1 липня – 1250 гривень, з 1 жовтня – 1301 гривня.
Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяль-ності здійснюється в розмірі допомоги по безробіттю , нарахованої відповідно до цієї статті , у розрахунку на рік.

Реєстрація на новини

Бажаєте отримувати корисну та цікаву інформацію вчасно?
Підпишись на новини від Зростай малюк
Реєстрація мам

Вітаємо, незабаром Ви станете мамою!
Бажаємо, щоб вагітність була легкою, а час очікування маляти – насичений радісними подіями та сюрпризами.
Після проходження реєстрації на нашому сайті, скористуйтесь можливістю взяти участь у розіграші та отримати приємні подарунки від наших спонсорів проекту ЗРОСТАЙ МАЛЮК.
Подробиці на перших сторінках Вашої Обмінної карти.
*Планова дата пологів:

*Поля, відмічені зірочкою, обов´язкові для заповнення.
Реєструючись, ви підтверджуєте, що є Громадянином України, не перебуваєте на території будь-якої з країн Європейського Союзу, даєте згоду на використання, обробку і зберігання наданих вами під час реєстрації персональних даних відповідно до сформульованої мети та/або на отримання в майбутньому інформації та/або заохочень від громадської організації соціальних інформаційних ініціатив “ПРОСВІТА” та його партнерів.